Get Adobe Flash player

Bierzmowanie

Materiał do bierzmowania

Pytanie na wejście

Odpowiedzi w czasie bierzmowania;

Przed kazaniem. Po przedstawieniu przez ks. Proboszcza kandydatów do bierzmowania.

Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy: Amen

 

Na istotny obrzęd bierzmowania składa się namaszczenie olejem Krzyżma na czole bierzmowanego, włożenie na jego głowę ręki biskupa i słowa:

N., Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.

Bierzmowany odpowiada: Amen.

Biskup: Pokój z tobą.

Bierzmowany: I z duchem twoim.

 

Pismo Święte

Kto jest autorem Pisma Św.?

Bóg, od którego pochodzi słowo oraz ludzie, którzy to słowo spisali.

Co to jest Pismo Święte?

To zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które zawierają fakty, wydarzenia i słowa skierowane przez Boga do ludzi.

Co nam daje czytanie i rozważanie Pisma Świętego ?

Poznajemy Boga, który nam się objawia, przebywamy z nim i poznajemy jego plan wobec siebie.

Z ilu ksiąg składa się Pismo Święte ?

Stary Testament – 46 ksiąg, Nowy Testament – 27 ksiąg

 

Grzech

Co to znaczy, że grzech jest świadomy i dobrowolny?

To znaczy, że człowiek wie, że popełnia grzech i nikt go do tego nie zmusza.

Co to jest grzech ciężki (śmiertelny)?

To świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy ważnej.

Co to jest sumienie?

Sumienie jest to sąd rozumu, pozwalający odróżnić dobro od zła.

Co to jest grzech?

Grzech to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego.

Co to jest nałóg ?

Nałóg - to grzeszne przyzwyczajenie np. nikotynizm, alkoholizm, narkomania.

Jakie powinno być sumienie?

Powinno być dobrze uformowane w oparciu o słowo Boże.

 Co to jest grzech lekki (powszedni)?

Grzech lekki (powszedni) to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy mniej ważnej lub nie w pełni świadome i nie w pełni dobrowolne.

Jakie są źródła grzechu ?

Brak prawdziwej miłości do Boga, niewłaściwe przywiązanie do doczesnych dóbr, lekceważenie zasad moralnych

Jakie są skutki grzechu śmiertelnego (ciężkiego)?

Pozbawia on łaski uświęcającej

Co to są grzechy cudze ?

Popełniamy je, gdy w nich współdziałamy, uczestnicząc w nich bezpośrednio i dobrowolnie, nakazując je lub zlecając, pochwalając lub aprobując, nie wyjawiając, chroniąc tych, co popełniają zło.

 

Modlitwa

Co to jest modlitwa?

Modlitwa to rozmowa i przebywanie z Bogiem

Jakie są rodzaje modlitwy?

Uwielbienie, prośba, dziękczynienie

Dlaczego należy się modlić?

Przez modlitwę wyrażamy naszą wiarę i miłość do Boga. Modlitwa pogłębia naszą więź z Bogiem i zapewnia nam zbawienie

Jaka powinna być nasza modlitwa?

Powinna być wytrwała, ufna, płynąca z serca i z poddaniem się woli Bożej

Sakramenty

Wymień sakramenty święte

1.chrzest 2.bierzmowanie 3.Eucharystia 4. pokuta 5. namaszczenie chorych 6.kapłaństwo 7. małżeństwo

Co to jest chrzest?

To sakrament, który gładzi grzech pierworodny, włącza do Kościoła i otwiera drogę do innych sakramentów.

Kto udziela chrztu?

Kapłan lub diakon, a w nagłym wypadku (zagrożenie życia) chrztu może udzielić każdy człowiek.

Rodzaje chrztu

1. z wody (poprzez polanie głowy wodą), 2. pragnienia (gdy nieochrzczony umiera i pragnie przyjąć chrzest), 3 krwi (gdy nieochrzczony ginie w obronie wiary)

W jaki sposób udziela się chrztu?

Przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: „N, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. (N - oznacza imię)

Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu?

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Które sakramenty przyjmuje się tylko raz?

Chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo

Co to jest sakrament pokuty?
Pokuta jest to sakrament, w którym Pan Jezus przez kapłana odpuszcza człowiekowi grzechy popełnione po chrzcie św.


Co to jest sakrament namaszczenia chorych?
Namaszczenie Chorych jest to Sakrament, w którym Pan Jezus umacnia człowieka ciężko chorego, odpuszcza mu grzechy, jeśli je ma; daje mu siłę przeciw pokusom, ulgę w cierpieniu, a niekiedy zdrowie ciała.

Co to jest krzyżmo święte?

Olej z oliwek z domieszką balsamu poświęcony przez biskupa w Wielki Czwartek na Mszy Krzyżma Świętego.

Co to jest bierzmowanie?

Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Jest ono dopełnieniem chrztu św.

Jakie są skutki bierzmowania?

Pomnożenie w nas życia Bożego, silniejsze zjednoczenie z Chrystusem, udzielenie mocy do apostołowania, pomnożenie siedmiu darów, wyciśnięcie na duszy niezatartego znamienia dojrzałego chrześcijanina

Co to jest namaszczenie chorych?

To sakrament, w którym Chrystus umacnia chorego w cierpieniu a czasem przywraca mu zdrowie.

Co to jest sakrament kapłaństwa?

To sakrament, w którym kapłan otrzymuje władzę do sprawowania Mszy św., odpuszczania grzechów i sprawowania innych sakramentów św. oraz głoszenia słowa Bożego.

Co ślubują małżonkowie w sakramencie małżeństwa?

Ślubują miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci.

Jakie jest małżeństwo z woli Boga?

Święte i nierozerwalne.

Czy sakramentu namaszczenia chorych udziela się zmarłym?

Nie

Kto ustanowił małżeństwo?

Małżeństwo ustanowił Bóg, stwarzając mężczyznę i kobietę, a Jezus Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu.

Kto udziela sakramentu małżeństwa?

Chrześcijańscy narzeczeni wobec kapłana, który udziela im błogosławieństwa i świadków.

Co to jest Wiatyk?

To Komunia św. podawana chorym w obliczu śmierci.

Kto może zawrzeć sakrament małżeństwa?

Mężczyzna i kobieta, którzy mają ponad 18 lat, nie są blisko spokrewnieni, są stanu wolnego, nie zatajają choroby i chcą je zawrzeć dobrowolnie.

W jaki sposób udziela się sakramentu namaszczenia chorych?

Kapłan namaszcza olejem głowę i dłonie chorego, wypowiadając modlitwę.

Kto jest szafarzem sakramentu namaszczenia chorych?

Kapłan

Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa?

W Wielki Czwartek, kiedy polecił: „To czyńcie na moją pamiątkę”.

Kiedy jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa we Mszy św.?

W każdą niedzielę i święta obowiązkowe.

Kiedy chrześcijanin może przyjąć Komunię św.?

Gdy jest w stanie łaski uświęcającej i zachowamy post eucharystyczny.

Czego pamiątką jest Msza św.?

Msza św. - Eucharystia - jest pamiątką i uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Co to jest sakrament pokuty?

To sakrament, w którym Pan Bóg przez kapłana odpuszcza człowiekowi grzechy.

Jakie są owoce Komunii św.?

Komunia św. pomnaża łaskę uświęcającą, gładzi grzechy lekkie, pogłębia zjednoczenie z Chrystusem

Co to jest post eucharystyczny?

To powstrzymanie się od spożywania pokarmów na godzinę przed przyjęciem Komunii św.

Co to jest tajemnica spowiedzi?

Kapłan nigdy nie może wyjawić jakiegokolwiek grzechu usłyszanego na spowiedzi, nawet po śmierci penitenta.

Kiedy spowiedź jest nieważna?

Gdy na spowiedzi świadomie zatai się grzech.

Co to jest szczera spowiedź?

To wyznanie wszystkich grzechów (przy grzechach ciężkich należy podać liczbę).

Jaką moc ma żal doskonały?

Ma moc zgładzenia grzechów. Gdyby człowiek nie zdążył przed śmiercią pojednać się z Bogiem, to żal doskonały gładzi grzechy.

Co to jest mocne postanowienie poprawy?

Jest to szczera wola nie popełniania więcej grzechów.

Kiedy uczestniczymy w pełny sposób we Mszy św.?

Gdy przyjmujemy Komunię św.

Co to jest rachunek sumienia?

To przypomnienie sobie wszystkich grzechów lekkich i ciężkich od ostatniej spowiedzi w oparciu o przykazania Boże i kościelne.

Jakie powinno być nasze uczestnictwo we Mszy św.?

Świadome, czynne i pełne.

Co to jest żal za grzechy?

To smutek duszy z powodu popełnionych grzechów.

Kiedy i jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty?

Po zmartwychwstaniu, słowami: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Co to jest zadośćuczynienie Bogu i bliźnim?

To wypełnienie pokuty zadanej na spowiedzi i naprawienie krzywd wyrządzonym bliźnim.

Jakie są rodzaje żalu za grzechy?

Żal doskonały – z miłości do Pana Boga i żal mniej doskonały – z bojaźni przed karą (nazywa się wystarczający, gdyż wystarcza do spowiedzi).

Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament (Eucharystia) to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina.

Co to jest pokuta?

To odwrócenie się od grzechu a zwrócenie do Boga.

Z czego składa się liturgia Mszy św.?

Z obrzędów wstępu, liturgii słowa, liturgii Eucharystycznej i obrzędów zakończenia.

Co to jest przeistoczenie?

Przeistoczenie to przemiana chleba w Ciało Pana Jezusa i wina w Jego Krew.

Kiedy Pan Jezus ustanowił Eucharystię?

Podczas Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek

Co to jest Komunia św.?

To przyjęcie Ciała Pana Jezusa.

Kim jest Duch św.?
Duch św. Jest trzecią Osobą Boską, pochodzi od Ojca i Syna.


Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił i według niej żył.

Co to są sakramenty?
Sakramenty święte są to znaki widzialne, przez które Jezus Chrystus daje łaskę jednoczącą człowieka z Bogiem.

Modlitwy

Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierze w Boga


Dekalog
Jam jest, Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.

I. nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
II. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego na daremno.
III. Pamiętaj abyś dzień święty święcił
IV. Czcij ojca swego i matkę swoją.
V. Nie zabijaj.
VI. Nie cudzołóż.
VII. Nie kradnij.
VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
IX. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
X. Ani żadnej rzeczy która jego jest.

 

7 grzechów głównych
1. Pycha

2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

Przykazania kościelne
1. W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy św. nabożnie uczestniczyć i od prac służebnych się powstrzymać. 

2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się. 
3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię św. przyjąć. 
4. Posty nakazane zachowywać. 
5. Potrzebom materialnym Kościoła zaradzać.

5 warunków sakramentu pokuty
1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy 
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Dary ducha św.
1. Dar mądrości

2. Dar rozumu
3. Dar umiejętności
4. Dar rady
5. Dar męstwa
6. Dar pobożności
7. Dar bojaźni Bożej

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Na początku:

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach:

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.(3x)

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie!

Jezu ufam Tobie 3 razy

Znać krotki życiorys wybranego świętego

Na Egzamin przychodzimy z indeksem

 

Liturgia dnia

LUMEN TV

logo lumen tv 200

Dofinansowanie projektu

 

Darowizny dla Parafii

Wpłat dokonujemy na poniższy rachunek:

78 8732 0000 0000 6510 2000 0001

Licznik

Dzisiaj 658

Wczoraj 469

W tym tygodniu 2034

W tym miesiącu 13036

Wszystkie 1112984

Currently are 6 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Klucze dla kamieniarzy

Kościelny:

tel. 508321024